โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
หน้าหลัก
เวปไซด์ราชสีมาวิทยาลัย
ห้องเรียนภูมิศาสตร์
ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์
ห้องเรียนพุทธศาสนา
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
=> คู่มือชุดการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
=> หน่วยที่ 1
=> หน่วยที่ 1 หน้า2
=> หน่วยที่ 2
ห้องเรียนพลศึกษาครูกมล
ห้องเรียนญี่ปุ่น ครูทิพย์วรรณ
วันแห่งความรัก
Games Room :Tic Tac Toe
สมุดเยี่ยม
บอร์ดคุยกับครูปานใจ
ร.ส. แชทรูม
สะเก็ดข่าว ชาวแสด-ขาว
Gallery Picture
ส32101(เศรษฐศาสตร์)
ครูดีเด่น

BANGKOK TIME
Hit Counter by Digits
หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 2 
ความหมาย ความสำคัญและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
animated gifsanimated gifs

การศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยนี้ ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

1.      ศึกษาขอบข่ายของเนื้อหาสาระสำคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.      ทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน

3.      ศึกษาเนื้อหาสาระโดยละเอียดทีละเรื่อง และทำกิจกรรมท้ายเรื่อง

4.      ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าหลังเรียน    ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้กลับไปทบทวนความรู้เพิ่มเติม     จนกว่าจะได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา สาระสำคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 Ä ขอบข่ายของเนื้อหา

·      เรื่องที่ 1         ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

·      เรื่องที่ 2         ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

·      เรื่องที่ 3         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

·      เรื่องที่ 4         ทฤษฎีใหม่  

 

Ä สาระสำคัญ

       1.  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

            2.  ทฤษฎีใหม่  คือ  ฐานการผลิตความพอเพียงให้พึ่งตนเองโดยวิธีง่าย ๆ 

 

Ä ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

·      เมื่อนักเรียนได้ศึกษาชุดการเรียนนี้จบแล้วสามารถ

                1.  เข้าใจความหมายและอธิบายถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงได้

            2.  เข้าใจและอธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริได้ 

 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

1.       Sufficiency Economy หมายถึงข้อใด

1.       เศรษฐกิจแบบยังชีพ

2.       เศรษฐกิจแบบพอเพียง

3.       เศรษฐกิจแบบเงินตรา

4.       เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง 

2.       ลักษณะของบุคคลในข้อใดต่อไปนี้เข้าหลัก พอเพียง ที่สุด

1.       สมชายมีชีวิตพออยู่พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย การกระทำบางอย่างไม่มีเหตุผล

2.       สมศักดิ์ใช้จ่ายสิ่งของหรูหรา แต่ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3.       สมคิด อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาพอประมาณ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

4.       สมทรัพย์ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานพอประมาณ และตั้งอยู่บนหลักเหตุผล 

3.       หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานในข้อใด

1.       ทางสายกลาง

2.       การพึ่งชุมชน

3.       การสร้างเครือข่ายในครอบครัว

4.       การเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม 

4.       การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุดในปัจจุบัน

1.       ยึดความประหยัด ลดละความฟุ่มเฟือย

2.       ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต

3.       ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์

4.       ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก

5.       ข้อใดเป็นตัวอย่างในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติเห็นง่ายและชัดเจนที่สุด

1.       30 บาท รักษาทุกโรค

2.       ทฤษฎีใหม่

3.       หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน

4.       ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน

 

6.       ข้อใดคือคำจำกัดความของคำว่า ทฤษฎีใหม่

1.       แนวทางการจัดการระบบสหกรณ์เพื่อชุมชน

2.       แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน

3.       แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.       แนวทางการประสานพลังสร้างสรรค์ 

7.       ทฤษฎีใหม่ ทดลองใช้ครั้งแรกที่ใด

1.       จังหวัดสระบุรี

2.       จังหวัดนครปฐม

3.       จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.       จังหวัดอยุธยา 

8.       ในการจัดสรรที่อยู่อาศัยและทำกินของเกษตรกรไทยที่ถือครองที่ดิน 10 15 ไร่ แบ่งสัดส่วน แหล่งน้ำ        นาข้าว        พืชผสมผสาน      โครงสร้างพื้นฐาน    ในอัตราส่วนอย่างไร

1.       10 : 10 : 40 : 40

2.       20 : 20 : 30 : 30

3.       30 : 30 : 20 : 20

4.       30 : 30 : 30 : 10 

9.       การดำเนินการตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงผ่านทฤษฎีใหม่ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเกี่ยวกับอะไร

1.       จัดเตรียมพื้นที่ในลักษณะ 30 : 30 : 30 : 10

2.       ร่วมมือกับชุมชน

3.       รวมพลังในรูปสหกรณ์

4.       ร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคราชการ 

10.    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนกับโครงสร้างส่วนใดของบ้าน

1.       หลังคา

2.       ตัวบ้าน

3.       พื้นฐาน

4.       เสาเข็ม  

animated gifs
หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2
animated gifs

หน่วยที่ 3
animated gifs

animated gifs
หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5
animated gifsAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

จดหมายข่าว
ครูปานใจ
Today, there have been 17 visitors (50 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 หมายเลขโทรศัพท์ 044-214557-8 Fax 044-214440