โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
หน้าหลัก
เวปไซด์ราชสีมาวิทยาลัย
ห้องเรียนภูมิศาสตร์
ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์
ห้องเรียนพุทธศาสนา
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
=> คู่มือชุดการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
=> หน่วยที่ 1
=> หน่วยที่ 1 หน้า2
=> หน่วยที่ 2
ห้องเรียนพลศึกษาครูกมล
ห้องเรียนญี่ปุ่น ครูทิพย์วรรณ
วันแห่งความรัก
Games Room :Tic Tac Toe
สมุดเยี่ยม
บอร์ดคุยกับครูปานใจ
ร.ส. แชทรูม
สะเก็ดข่าว ชาวแสด-ขาว
Gallery Picture
ส32101(เศรษฐศาสตร์)
ครูดีเด่น

BANGKOK TIME
Hit Counter by Digits
หน่วยที่ 1

 

หน่วยที่ 1 
ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
animated gifsanimated gifs

ขอบข่ายของเนื้อหา สาระสำคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

        ขอบข่ายของเนื้อหา
• เรื่องที่ 1 ความเป็นมา

• เรื่องที่ 2 วงจรพัฒนา

        สาระสำคัญ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจแบบยังชีพสู่เศรษฐกิจแบบการค้า ส่งผลต่อการพัฒนาที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ท่ามกลางภาวะตีบต้นทางเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดหนึ่งได้ถูกเสนอสู่สังคม ผ่านกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นเสมือนแสงสว่างนำทางให้แก่ประชาชนชาวไทยได้นำกลับไปปรับใช้ เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาที่มีอยู่
2. วงจรการพัฒนาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

       ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
• เมื่อนักเรียนได้ศึกษาชุดการเรียนนี้จบแล้วสามารถ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
2. อธิบายความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

 แนวทางการศึกษา

การศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยนี้ ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
 
1.      ศึกษาขอบข่ายของเนื้อหาสาระสำคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.      ทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
3.      ศึกษาเนื้อหาสาระโดยละเอียดทีละเรื่อง และทำกิจกรรมท้ายเรื่อง
4.      ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าหลังเรียน    ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้กลับไปทบทวนความรู้เพิ่มเติม  จนกว่าจะได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใดคือพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจในยุคสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์
      1. เรียนรู้การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เกิดระบบแลกเปลี่ยน
      2. พึ่งพิงธรรมชาติ มีชีวิตเร่รอน ตัดต่อสัมพันธ์ในวงแคบ
      3. สังคมบริโภค พึ่งพิงวัตถุดิบจากภายนอก เกิดระบบแบ่งหน้าที่ทำงาน
      4. เกิดระบบเศรษฐกิจ เสรีนิยม และสังคมนิยม
2. ระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ มาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าในสมัยใด
    
1. สมัยสุโขทัย
     2. สมัยอยุธยา
     3. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง
     4. สมัยหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง
3. ที่มาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
     1. กระแสพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     2. วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก 
     3. ความล้มเหลวในการบริหารกิจการบ้านเมืองของรัฐบาล
     4. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ผ่านมา
    1. หนี้สินเพิ่ม / สัดส่วนเงินออมลด 2. ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้
    3. ค่านิยม ศีลธรรม จรรยาบรรณเสื่อมลง 4. ขาดปัจจัยการผลิตพื้นฐาน
5. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
    1. พัฒนาการค้าให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน
    2. พัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์
    3. พัฒนาคนให้พออยู่พอกิน อยู่ดีมีสุข
    4. พัฒนาการทหารให้เข้มแข็ง เพื่อป้องกันศัตรูรุกลาน
6. “เศรษฐกิจฟองสบู่แตก” เกิดในปี พ.ศ. ใด
    1. พ.ศ. 2538        2. พ.ศ. 2540       3. พ.ศ. 2541        4. พ.ศ. 2545
7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างความสนใจให้กับประชาชน โดยการตั้งชื่อโครงการแปลก ๆ
ให้เกิดความสนใจ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการน้ำเสียไล่น้ำดี เป็นวงจรพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ข้อใด
    1. Awareness      2. Interest          3. Trial                4. Adoption
8. พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
23 ธันวาคม 2542 พระองค์ทรงอธิบายความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าอย่างไร 
    1. พอมีพอกินเป็นการเริ่มต้นของเศรษฐกิจ 
    2. พอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
    3. เศรษฐกิจสมัยก่อนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแต่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา
    4. ถูกทุกข้อ
9. แนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรเท่านั้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่
     1. เห็นด้วย เพราะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพราะปลูก เลี้ยงสัตว์
     2. เห็นด้วย เพราะเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของประเทศ
     3. ไม่เห็นด้วย เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้
     4. ไม่เห็นด้วย เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เฉพาะเจาะจะให้นำไปใช้กับใคร
10. “อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540 องค์นี้ชี้ให้เห็นอะไรและสามารถขยาย
      1. เศรษฐกิจพอเพียงต้องเริ่มที่ตนเองก่อน ไปสู่เครือข่ายชุมชน
      2. เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มที่ชุมชนก่อน
      3. เศรษฐกิจพอเพียงต้องดำเนินการเองทุกอย่างในครอบครัว ขายไม่ได้
      4. เศรษฐกิจพอเพียงห้ามไม่ให้มีการซื้อขาย

เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน
ข้อ 1. ตอบ 1 ข้อ 6. ตอบ 2
ข้อ 2. ตอบ 3 ข้อ 7. ตอบ 2
ข้อ 3. ตอบ 3 ข้อ 8. ตอบ 4
ข้อ 4. ตอบ 2 ข้อ 9. ตอบ 1
ข้อ 5. ตอบ 3 ข้อ 10. ตอบ 4
เฉลยแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
ข้อ 1. ตอบ 2 ข้อ 6. ตอบ 2  
ข้อ 2. ตอบ 3 ข้อ 7. ตอบ 2  
ข้อ 3. ตอบ 1 ข้อ 8. ตอบ 4  
ข้อ 4. ตอบ 4 ข้อ 9. ตอบ 3  
ข้อ 5. ตอบ 3 ข้อ 10. ตอบ 1 

animated gifs
หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2
animated gifs

หน่วยที่ 3
animated gifs

animated gifs
หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5
animated gifs


 
คู่มือการใช้
ชุดการเรียน 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยที่ 5 ตัวอย่างการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในองค์กร
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 1
แบบประเมินตนเอง
ก่อนเรียน หน่วยที่ 2

แบบประเมินตนเอง
ก่อนเรียน หน่วยที่ 3
แบบประเมินตนเอง
ก่อนเรียน หน่วยที่ 4
แบบประเมินตนเอง
ก่อนเรียน หน่วยที่ 5

เรียนอย่างมีความสุข 
นะคะ.....
ครูปานใจ จิรวัชรเดช


Comments on this page:
Comment posted by pyao kitpari, 09/08/2011 at 4:20pm (UTC):
221Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

จดหมายข่าว
ครูปานใจ
Today, there have been 17 visitors (48 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 หมายเลขโทรศัพท์ 044-214557-8 Fax 044-214440