โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
หน้าหลัก
เวปไซด์ราชสีมาวิทยาลัย
ห้องเรียนภูมิศาสตร์
ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์
ห้องเรียนพุทธศาสนา
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
=> คู่มือชุดการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
=> หน่วยที่ 1
=> หน่วยที่ 1 หน้า2
=> หน่วยที่ 2
ห้องเรียนพลศึกษาครูกมล
ห้องเรียนญี่ปุ่น ครูทิพย์วรรณ
วันแห่งความรัก
Games Room :Tic Tac Toe
สมุดเยี่ยม
บอร์ดคุยกับครูปานใจ
ร.ส. แชทรูม
สะเก็ดข่าว ชาวแสด-ขาว
Gallery Picture
ส32101(เศรษฐศาสตร์)
ครูดีเด่น

BANGKOK TIME
Hit Counter by Digits
คู่มือชุดการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

animated gifs
คู่มือการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ครูปานใจ จิรวัชรเดช
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพท.นม. เขต 1

animated gifs

คำชี้แจงanimated gifs

            เอกสารชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชุดนี้ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเสริมนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเห็นคุณประโยชน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
                การจัดทำชุดการเรียนด้วยตนเองชุดนี้ ผู้จัดทำได้เริ่มจัดทำขึ้นและเผยแพร่จำนวน 1 เล่ม เมื่อปี พ.ศ.2549 ต่อมาปี พ.ศ.2550 ได้พัฒนาปรับปรุงและจัดทำชุดการเรียนด้วยตนเองเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 5 เล่มและคู่มือการใช้อีก 1 เล่มดังนี้
                                หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                หน่วยที่ 2 ความหมาย ความสำคัญ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                หน่วยที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
                                หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                หน่วยที่ 5 ตัวอย่างการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในองค์กร
                                                    คู่มือการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง
                ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการเรียนด้วยตนเองชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพได้
 
                                                                                                                                ปานใจ จิรวัชรเดช
                                                                                                                                19 พฤษภาคม 2550
 
 
                                                                                                สารบัญ
animated gifs  
                                                                                                                                              
   คำชี้แจง                                                                                                                               
 
   ตอนที่ 1 บทนำ                                                                                                                                                                                                                           
                      -    ความเป็นมาและความสำคัญ                                                                                                                  
                      -    จุดมุ่งหมายของชุดการเรียนด้วยตนเอง                                                             
                      -    ความสำคัญของชุดการเรียนด้วยตนเอง 
                                                            
   ตอนที่ 2 :    โครงสร้างและส่วนประกอบของชุดการเรียนด้วยตนเอง                                                
                      -    โครงสร้างของชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง                            
                      -    ส่วนประกอบของชุดการเรียนด้วยตนเอง                                                           
                      -   สาระสำคัญโดยสรุปของแต่ละหน่วย                                                                 
   ตอนที่ 3 :  การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง                                                                                     
                 
  

ตอนที่ 1

บทนำ
 
           ความเป็นมาและความสำคัญ
 
                การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้สอนต้องหากิจกรรมที่โน้มน้าวจิตใจผู้เรียนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเยาวชนในปัจจุบัน
                เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดผลการเรียนรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ชุดการเรียนด้วยตนเองชุดนี้จะเป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันได้
 
           จุดมุ่งหมายของชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 
                1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
                2. เพื่อใช้เป็นสื่อที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้
 
           ความสำคัญของชุดการเรียนด้วยตนเอง
 
                1. ความสำคัญต่อนักเรียน : ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
                2. ความสำคัญต่อครู : ใช้เป็นสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 
 

ตอนที่ 2

 
โครงสร้างและส่วนประกอบของชุดการเรียนด้วยตนเอง
 
               โครงสร้างของชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 
                คำนำ
                คำชี้แจง
                แนวทางการศึกษา
                แบบประเมินตนเองก่อนเรียน
                ขอบข่ายของเนื้อหา สาระสำคัญและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                เรื่องที่ 1 .....................................................................................................................
                                เรื่องที่ 1.1 .....................................................................................................
                                เรื่องที่ 1.2 ....................................................................................................
                                เรื่องที่ 1.3 ......................................................................................................
                                กิจกรรม
                เรื่องที่ 2 .....................................................................................................................
                                เรื่องที่ 2.1 ....................................................................................................
                                เรื่องที่ 2.2 ...................................................................................................
                                กิจกรรม
                เรื่องที่..........................................................................................................................
                แบบประเมินตนเองหลังเรียน
                เฉลยแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
                แนวคำตอบกิจกรรม
                บรรณานุกรม
 
                                                                                                    ส่วนประกอบชุดการเรียนด้วยตนเอง
 
                ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง 1 เล่ม และเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเศรษฐกิจพอเพียง 5 เล่ม รวมทั้งสิ้น 6 เล่ม โดยนักเรียนต้องศึกษาคู่มือการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองให้เข้าใจก่อน แล้วทำการศึกษาจากหน่วยที่ 1 -5 ตามลำดับ 
หน่วยที่ 1
ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
หน่วยที่ 2
ความหาย ความสำคัญ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
หน่วยที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
หน่วยที่ 4
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
หน่วยทื่ 5
ตัวอย่างการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในองค์กร
 
 

                                                                                                                               สาระสำคัญของแต่ละหน่วยโดยสรุป
                                               
ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย        
1.  ความเป็นมา
 2. วงจรการพัฒนา
 
ความหมาย ความสำคัญและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย       
1. ความหมายของเศรษฐกิจพอพียง
2. ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทฤษฎีใหม่
 
ขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย     
   1. ขั้นตอนการนำไปสู่การปฏิบัติ
     2. บันได 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
     3. กระบวนการเรียนรู้และคุณธรรม 4 ประการ
 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย        
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรม
3. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
4. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐบาลและราชการ
 
ตัวอย่างการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร
ประกอบด้วย       
1. การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร
 2. ตัวอย่างการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร
 
ตอนที่ 3

                                   

 
การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 
การศึกษาชุดการเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนควรดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้
                                               
เตรียมตัวเพื่อศึกษาด้วยตนเอง
animated gifs
ศึกษาสาระความรู้จากเอกสารแต่ละหน่วย
 animated gifs
ตอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
 animated gifs
ศึกษาเนื้อหาสาระแต่ละเรื่องของแต่ละหน่วย
                                                    animated gifs                                       
ตอบแบบประเมินตนเองหลังเรียน
                                                                         
      animated gifs 
ผ่าน
     animated gifs 
ศึกษาหน่วยต่อไป
 
 

 

 


คู่มือการใช้ชุดการเรียน 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

animated gifs

หน่วยที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยที่ 5 ตัวอย่างการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในองค์กร
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 1
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 2
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 3
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 4
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 5

เรียนอย่างมีความสุข นะคะ.....
ครูปานใจ จิรวัชรเดช

animated gifs
หน่วยที่ 1
animated gifs

หน่วยที่ 2
animated gifs

หน่วยที่ 3
animated gifs

animated gifs
หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5
animated gifs

animated gifs

   animated gifs         animated gifsanimated gifsanimated gifsComments on this page:
Comment posted by StevCync, 09/10/2019 at 12:50pm (UTC):
Bula Amoxil Bd Amoxicillin Chronic Middle Ear <a href=http://cial20mgprice.com>cialis generic</a> Cialis Lilly Original How To Spell Amoxicillin Priligy Approved Countries

Comment posted by Kelautoxy, 09/07/2019 at 3:55pm (UTC):
Order Now On Line Isotretinoin Medicine Fedex Shipping What Is Cephalexin Do For Dogs <a href=http://mpphr.com>dapoxetine priligy</a> Cafagote Buy Amoxicillin For Pet Without Prescription

Comment posted by EllCady, 05/12/2019 at 10:34pm (UTC):
Propecia Ottawa No Prescription Compare Prices Kamagra <a href=http://tadalaf20mg.com>cialis cheapest online prices</a> Propecia Valor Kamagra Interdit En France

Comment posted by EllCady, 05/05/2019 at 1:30am (UTC):
Buy Kamagra Jelly India <a href=http://buyoxys.com>levitra online buying europe</a> Cialis Barato Madrid Celexa

Comment posted by EllCady, 04/26/2019 at 10:47pm (UTC):
Misoprostol Venta Kwikmed Plavix Online Buy <a href=http://leviprix.com>vardenafil in osterreich erhaltlich</a> Buy Plavix 75 Mg UkAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

จดหมายข่าว
ครูปานใจ
Today, there have been 17 visitors (51 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 หมายเลขโทรศัพท์ 044-214557-8 Fax 044-214440