โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
หน้าหลัก
เวปไซด์ราชสีมาวิทยาลัย
ห้องเรียนภูมิศาสตร์
ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์
ห้องเรียนพุทธศาสนา
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียนพลศึกษาครูกมล
ห้องเรียนญี่ปุ่น ครูทิพย์วรรณ
วันแห่งความรัก
Games Room :Tic Tac Toe
สมุดเยี่ยม
บอร์ดคุยกับครูปานใจ
ร.ส. แชทรูม
สะเก็ดข่าว ชาวแสด-ขาว
Gallery Picture
ส32101(เศรษฐศาสตร์)
=> แบบทดสอบ
=> แบบทดสอบ(ต่อ)
=> แบบทดสอบ(ต่อ2)
ครูดีเด่น

BANGKOK TIME
Hit Counter by Digits
ส32101(เศรษฐศาสตร์)

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดได้ 
แบ่งได้เป็น 2 แขนงวิชา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค หรือ ทฤษฎีราคา และเศรษฐศาสตร์มหภาค หรือ ทฤษฎีรายได้ประชาชาติ 
 
                                เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษากระบวนการ ส่วนภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเป็นการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการดำเนินกิจกรรมทางงเศรษฐกิจของมนุษย์ทุกสังคม จะประสบกับปัญหาพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ จะผลิตอะไร (What) จะผลิตอย่างไร (Where) และจะผลิตเพื่อใคร (For Whom) 
                                หน่วยเศรษฐกิจประกอบด้วย ครัวเรือน ธุรกิจ และองค์การรัฐบาล 
                                อุปสงค์ คือ ปริมาณความต้องการสินค้าและบริการจำนวนสูงสุดที่ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อ ณ ระดับราคาหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นความต้องการสินค้าและบริการจะลดลง 
                                อุทาน คือ ปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการจำนวนสูงสุด ณ ระดับราคาหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อราคาสินค้าแบริการต่ำ ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าและบริการออกมาน้อย 
                                ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ เป็นราคาหรือปริมาณที่ผู้บริโภคพอใจจะซื้อหรือใช้ และผู้ผลิตหรือผู้ขายพอใจจะขายหรือบริโภค ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตพอใจจะซื้อและขายซึ่งกันและกัน เราเรียกว่า จุดดุลยภาพในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะมีราคาดุลยภาพ ทั้งนี้ จะมีกลไกราคาเป็นตัวกำหนด 
                                การควบคุมและแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค โดยการกำหนดราคาสูงสุดและเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต โดยการประกันราคาขั้นต่ำและการพยุงราคา 
 


Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

จดหมายข่าว
ครูปานใจ
Today, there have been 5 visitors (11 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 หมายเลขโทรศัพท์ 044-214557-8 Fax 044-214440